Obecná ustanovení:

Provozovatelem internetových stránek www.airvans.cz je společnost AirVans s. r. o., se sídlem Křižovnická 86/6, Staré město 110 00 - Praha 1(dále jen provozovatel), která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.airvans.cz (dále jen podmínky).

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Použitím těchto webových stránek souhlasíte s níže uvedenými podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení podmínky kdykoli měnit, upravovat, přidávat či odstraňovat části těchto podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Jakékoli takové úpravy jsou pro uživatele závazné. Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat se změnami těchto podmínek. Má se za to, že přístupem ke stránce a jejím prohlížením uživatel s podmínkami i jejich případnými změnami bezvýhradně souhlasí.

Internetové stránky www.airvans.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

 

Způsob používání:

Uživatel se zavazuje, že při používání stránek provozovatele nebude činit v rozporu s předpisy platnými na území ČR, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se především zavazuje, že nebude nijak zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu webových stránek provozovatele. Nebude webové stránky provozovatele nikterak zneužívat, využívat je k zasílání nevyžádané pošty, spamů a řetězových zpráv. Nebude zasílat na stránky provozovatele infikované zprávy, obsahující viry nebo jakékoli jiné nebezpečné programy. Uživatel nebude vytvářet falešné zprávy za účelem falšování vlastní identity či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů. Dále nebude na webových stránkách provozovatele šířit zprávy či materiály, které jsou v rozporu s právními předpisy ČR. Uživatel v žádném případě nebude zkoušet získat přístup k částem stránek, které byly provozovatelem skryty nebo zakázány pro užívání veřejností.

Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému kdykoli vymazat jakýkoliv uživatelský účet. Zejména pak, byl-li vytvořen uživatelem za účelem postoupení úplatného či neúplatného jinému uživateli. Dále byl-li vytvořen, ale po dobu 30 dní od vytvoření registrace nebyl ani jednou použit. Nebo slouží-li k páchání nebo napomáhání k páchání trestné činnosti nebo činnosti, které je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti. Provozovatel může zároveň vymazat účet uživatele v případě, kdy se uživatel pokusil přihlásit pod jiným uživatelským účtem bez vědomí jiného uživatele nebo pokud se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod poskytovaných služeb.

 

Omezení odpovědnosti provozovatele:

Obsah webových stránek provozovatele v sobě může nést nesprávné nebo neúplné údaje nebo jiné chyby. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost, úplnost a přesnost informací, uvedených na webových stránkách. Veškeré chyby provozovatel odstraní či opraví, jakmile budou odhaleny. Webové stránky provozovatel nepravidelně aktualizuje. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění provádět veškeré modifikace a změny informací, uvedených na těchto stránkách. Provozovatel dále nenese odpovědnost za informace, odkazy, dokumenty či jiný obsah webových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím webových stránek provozovatele.

Provozovatel nemůže nést odpovědnost za jakýkoli obsah webových stránek třetích subjektů, které je možné navštívit prostřednictvím webových stránek provozovatele.

Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody či viry, které mohou uživatelům vzniknout v souvislosti s používáním těchto webových stránek. Provozovatel však důrazně doporučuje učinit veškeré nezbytné kroky, vedoucí k zabezpečení a ochraně počítače, tabletu, mobilního telefonu či jiného zařízení, ze kterého uživatel navštěvuje webové stránky provozovatele. Uživatel je tímto seznámen s faktem, že webové stránky provozovatele navštěvuje na vlastní nebezpečí.

 

Reklama a reklamní sdělení:

Uživatelé těchto webových stránek tímto souhlasí s tím, aby jim provozovatel prostřednictvím těchto webových stránek zasílal e-mailové a sms zprávy obsahující informace o novinkách a nabízených službách provozovatele ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti.

Souhlas se zasíláním zpráv o novinkách a nabízených službách uživatelé udělí provozovateli při vytvoření registrace na webových stránkách provozovatele nebo prostřednictvím funkce Přihlásit k odběru novinek.

 

Ochrana osobních údajů:

Přístup na tyto webové stránky nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto webových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů. Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí. Osobní údaje jsou

Provozovatelem zabezpečeny dle standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

 

Autorská práva:

Jediným a výhradním majitelem veškerých práv a duševního vlastnictví k obsahu těchto webových stránek je společnost AirVans s. r. o. (dále jen majitel autorských práv).

Veškerý obsah je chráněn právními předpisy o právu autorském, ochranných známkách a jinými příslušnými předpisy ČR. Veškerý design, loga, ikony a jiné ochranné známky, použité na těchto webových stránkách nesmí být nijak modifikovány, neboť jsou výhradním majetkem majitele autorských práv. Změny, úpravy, publikování, distribuce nebo jiné šíření obsahu těchto webových stránek nebo jeho části je výslovně zakázáno, a to bez výslovného povolení majitele autorských práv. Obsah webových stránek nesmí být kopírován nebo imitován celý ani po částech, a to včetně překladu do cizího jazyka.

Není-li stanoveno jinak, všichni uživatelé jsou oprávněni prohlížet, tisknout a pořizovat si kopie materiálů dostupných  na webových stránkách, a to výlučně pro osobní potřebu a neziskové účely. Není povoleno nikterak modifikovat předepsané informace o autorských právech nebo jiné poznámky v materiálech, dostupných na webových stránkách nebo pořízených kopiích.

 

Závěrečná ustanovení:

Každý návštěvník či uživatel těchto webových stránek souhlasí s tím, že nebude narušovat standardní provoz ani celistvost těchto webových stránek. Osobní údaje, získané provozovatelem při provozování webových stránek nebudou, mimo zákonné výjimky, zpřístupněna třetím osobám, vyjma oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy, oprávněných k vyžádání těchto informací, dle zákonů ČR. Osobní údaje uživatelů webových stránek provozovatele jsou považovány za důvěrné. 

Za nedostupnost, špatnou dostupnost či případnou nefunkčnost webových stránek nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Zároveň nenese odpovědnost za nedostupnost či špatnou dostupnost služeb, které na webových stránkách nabízí.

Provozovatel si vyhrazuje právo provádět jakékoliv změny obsahu webových stránek i těchto Podmínek, a to bez předchozího upozornění. Má se za to, že každý uživatel těchto webových stránek je s Podmínkami pro jejich užívání vždy zcela srozuměn, a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

 

Podmínky pro užívání webových stránek www.airvans.cz byly zveřejněny dne 05. 09. 2016.

 

V Opavě dne 5. září 2016

AirVans s. r. o.

www.airvans.cz